درباره‌‌ی آمريكايي كه من كشف كردم (سفرنامه)

https://noghrehpub.com/ ”... خواستيم مي‌فروشيم، خواستيم مي‌خريم. اگر نخواهيد كار كنيد، صبر مي‌كنيم، اگر اعتصاب كنيد، كسان ديگري استخدام مي‌كنيم. حرف گوش‌كن‌ترها و مستعدترها را حمايت مي‌كنيم. در مقابل حرف گوش‌نكن‌ها و كله‌شق‌ها را، با چماق پليس دولتي، موزر و كلت كارآگاه‌هاي دفاتر خصوصي، از خجالت‌شون در مي‌آييم.” - بخشي از متن كتاب

آخرین محصولات مشاهده شده