1-12 از 157
تازه ها
علمی فرهنگی

پیچیدگی و مدیریت

Complexity and management (fad or radical challenge to systems thinking)
ارسال با 24 ساعت تاخیر
160,000 تومان