درباره‌‌ی كليات زيباشناسي

كليات زيباشناسي، تاليف دانشمند و فيلسوف نامي ايتاليايي، كروچه، كتابي است ارجمند و در نوع خود بي‌نظير. در اين كتاب درباره ماهيت هنر، قضاوت‌هاي نسنجيده درباره هنر، مقام هنر در جامعه بشر، تاريخ هنر، ‌آغاز دوره‌ها و خصوصيات تاريخ زيباشناسي و كليت بيان هنري سخن رفته و اصول برجسته‌ترين ‌آراء و عقايد فلسفي درباره زيباشناسي با زباني ساده بيان شده است. مولف به استقلال هنر اعتقاد دارد و بر ‌آن است كه دريافت هنر بايد از راه شهود و مكاشفه صورت گيرد، نه از طريق فكر و استدلال.

آخرین محصولات مشاهده شده