درباره‌‌ی ذهن بازيگوش (بداهه در هنر زندگي ديزاين)

منبع الهام ما هنگام کار خلاقه چيست؟ منظور شاعران قديم از منبع الهام چه بود؟ آن الهه کيست؟ بازي خيال از کجا مي‌آيد؟ صدا چه‌وقت به موسيقي تبديل مي‌شود؟ طرح و رنگ کِي هنر مي‌شود؟ کِي واژه تبديل به ادبيات مي‌شود؟ شور و عشق هنرمند با چه سازوکاري تبديل به اثر هنري مي‌شود؟ چگونه ميان ساختارمندي و بداهه‌پردازي، ميان قاعده‌مندي و رهايي تعادل برقرار کنيم؟ ذهن بازيگوش در باب منابع دروني آفرينش بداهه و در واقع منشأ هنر به معناي وسيع آن است. هدف اين است که با بهره‌گيري کامل از قو? خيال بشري، احساس مفاهمه، لذت، مسئوليت و آرامش را ترويج کنيم.

آخرین محصولات مشاهده شده