درباره‌‌ی فرياي 7 جزيره

كشتي بازرگاني بونيتو نرم نرمان بر پهنه دلگير كرانه‌هاي پوشيده از درخت و بر مصب نقره‌اي رودخانه‌اي بزرگ پديدار شد. نسيمي كه مي‌باست به حركت بيندازدش حتا نمي‌توانست شعله مشعلي را پرپر كند. كشتي از پشت پرده‌اي از انبوه برگ‌هاي ساكن نمايان شد، ساكت و سحرآميز، چون شبحي سفيد و نهاني آهسته پيش مي‌رفت. جاسپر آرنج تكيه داده به دكل اصلي و سر خميده روي دست در فكر فريا بود. همه چيز دنيا او را يادش مي‌آورد. زيبايي محبوبش در تمام زيبايي‌هاي طبيعت منتشر بود. برآمدگي تپه‌ها، انحناي كرانه‌ها و خيزاب رهاي رودها به خوبي اندام متناسب او نبودند و وقتي راه مي‌رفت يا سبك مي‌خراميد، زنازي‌هايش يادآور نيروهاي نهاني بود كه بر مناظر دلفريب دنياي مرئي فرمان مي‌رانند.

آخرین محصولات مشاهده شده