درباره‌‌ی روزگار رنج كين ايرج (داستان‌هاي شاهنامه 6)

كه هر كس كه تخم جفا را بكشت نه خوش روز بيند، نه خرم بهشت دوران پادشاهي فريدون همراه با شادماني و سرور بود. ديوها اين نمايندكان رنج، سياهي، تباهي و اندوه در بند و مردم به كار و بار خشنود بودند. دو فرزند بزرگ فريدون سلم و تور، برادر كوچك خود ايرج را كشتند تا سهمي بيش‌تر از قدرت بگيرند....

آخرین محصولات مشاهده شده