درباره‌‌ی خداحافظ ماه

شاعر به درخت‌هاي خودشان و درخت‌هاي دشمن نگاه كرد. روي هر كدام از آن دسته‌اي از گنجشك‌ها جيك جيك مي‌كردند. آن‌ها بالا و پايي مي‌پريدند و از درختان آن طرف به درختان اين طرف پر مي‌كشيدند.

آخرین محصولات مشاهده شده