درباره‌‌ی تانوس(فرمان مرگ)

زندگي جديد براي "تايتان" ديوانه! هويت تانوس با تلاشش براي به دست آوردن جواهرات ابديت گره خورده است. اما زماني که قهرمانان "مارول" بار ديگر او را شکست مي دهند. محبوب تانوس، بانوي مرگ، براي بار آخر فرصتي دوباره به او عطا مي کند. تانوس بدون قدرت ها و بدني که در گذشته داشت. عازم سفري کيهاني مي شود تا بار ديگر تسلطي را که بر خود و جهان هاي چند گانه داشت، به دست بياورد. اين افسانه ي نو و اصيل زندگي شخصي يکي از نيرومندترين موجودات جهان مارول را بازگو مي کند. تايتان ديوانه که خانواده يا آن چه خانواده به نظر مي رسد او را رنجانده است. امکان دارد به چيزي کاملا متفاوت تبديل شود. آيا هم چنان در توهم شکوه و جلالش باقي مي ماند يا اين که مسيري نو براي ايزدي گم گشته است؟

آخرین محصولات مشاهده شده