درباره‌‌ی Big English 2 SB and WB with CD

مجموعه BIG English 2nd editionدرسطح زباني دانش آموزان رده سني 6 تا 12 سال را از سطح A1 تا B1 ارتقاء مي‌دهد. اين مجموعه يکي از بهترين و کامل ترين دوره‌هاي آموزش زبان انگليسي است که تمام مطالب مورد نياز براي تدريس را در اختيار مدرس قرار مي‌دهد. مجموعه حاضر به خوبي دانش آموزان را از همان ابتدا براي آزمون‌هاي YLE آماده مي‌سازد بطوري که زبان آموزان در سطح 6 اين کتاب مي توانند با موفقيت آزمون Flyers را پشت سر بگذارند. ويژگي‌هاي مهم اين مجموعه: استفاده از ويژگي CLIL (Content and Language Integrated Learning افزايش مهارت‌هاي قرن بيست و يکم زبان آموز ارائه تصويري لغات مهم هر درس و کاربرد آن در شعر ارائه گرامر در بافت وجود بخش‌هاي BIG think با هدف تقويت مهارت تفکر انتقادي شروع هر کتاب با يک درس Starter به منظور مرور مطالب مهم کتاب قبل شروع هر درس اهداف آن درس را کاملا واضح مشخص کرده است

آخرین محصولات مشاهده شده