درباره‌‌ی 500 سال آشپزي عثماني

يکي از امتيازات کاربردي دانش تاريخ اجتماعي امکاني است که براي بازسازي ميراث تاريخي فرهنگي مردمان در زمينه زندگي روزانه فراهم مي سازد. از چنين رويکردي، پژوهش نويسنده‌ي اين کتاب در باب خوراک را مي توان دريچه‌اي به محيط‌زيست، اوضاع اقتصادي و چه بسا مناسبات اجتماعي جامعه افسانه‌اي عثماني دانست. يراسيموس، در پانصد سال آشپزي عثماني، بر اساس مطالعات تاريخ اجتماعي 99 خوراک رايج در دوره‌ي حکومت عثماني را بازآفريني و امتحان کرده و براي هر يک به شيو‌ي کتاب‌هاي آشپزي امروزين دستور تهيه فراهم ساخته است.

آخرین محصولات مشاهده شده