درباره‌‌ی 3 گفت و شنود بین هیلاس و فیلونوس (در تقابل با شکاک ها و خداناباوران)

مضامين و ايده‌هاي اصلي بررسي شده در «سه گفت‌وگو بين هيلاس و فيلونوس» غير ماترياليسم/ مانند کار قبلي برکلي، «رساله‌اي در رابطه با اصول دانش انساني»، ديالوگ‌ها تز اصلي برکلي در مورد غير مادي‌گرايي را ارائه مي‌کنند. فيلونوس استدلال مي کند که تنها چيزهايي که وجود دارند، ذهن ها (ارواح) و ايده هاي آنها هستند. اشياء فيزيکي موجودات مستقلي با جوهر مادي نيستند، بلکه مجموعه‌اي از ايده‌ها هستند که فقط در ذهن ادراک کنندگان وجود دارند. حمله به مادي فيلونوس مفهوم جوهر مادي پيشنهاد شده توسط هيلاس را به چالش مي کشد و استدلال مي کند که مفهوم واقعيت مادي نهفته فراتر از ادراک ما نامنسجم و ناشناخته است. او معتقد است که ايده ماده يک انتزاع فلسفي است و تنها واقعيت، ادراک فوري ايده ها است. ادراک و ديالوگ ها رابطه بين ادراک و واقعيت را بررسي مي کنند، با فيلونوس ادعا مي کند که حواس ما ادراکات بي واسطه از جهان را در اختيار ما قرار مي دهد و واقعيت شامل اين تجربيات ادراکي است.

آخرین محصولات مشاهده شده