درباره‌‌ی چشم‌هاي پري توي دلش بود

پونه حالا داشت به آخر دنيا فکر مي‌کرد، و به حرف مامان که گفته بود دنيا به آخر نرسيده! با خوشحالي به پشت سرش نگاه کرد: «هيچ جا آخر دنيا نيست!»

آخرین محصولات مشاهده شده