درباره‌‌ی پادشاه کوران (داستان‌های شاهنامه 41)

هر کشور و سرزمینی به شکلی خود را به جهان معرفی می کند. ایران نیز از گذشته‌های دور تا اکنون خود را با شاهنامنه معرفی کرده است، چرا که شاهنامه یکی از بزرگترین حماسه‌های جهان است و ما ایرانیان نیز در عرصه‌ی زبان پارسی و فرهنگ ایرانی وامدار تلاش بی‌دریغ فردوسی حماسه‌سرای بزرگ ایران و جهان هستیم.

آخرین محصولات مشاهده شده