درباره‌‌ی پادشاه كوچك

پسر كوچولو پادشاه شده با تخت و تاج و شمشير اما پادشاه بودن به همين راحتي نيست پسر كوچولو مي‌خواهد با دوستانش بازي كند ولي پادشاهان كه نمي‌توانند تخت پادشاهي را ترك كنند.

آخرین محصولات مشاهده شده