درباره‌‌ی يادنامه داريوش شايگان

يادنامه داريوش شايگان، بيش از هر چيز، كتابي است در بزرگداشت مقام و منقبت فيلسوف. مقالات و مطالب كتاب طي دو سال تحقيق فراهم آمده و به شكل كنوني تنظيم شده است؛ شامل يكصد و هشتاد مقاله درباره آثار و منش و مقام وي كه به قلم صاحب‌نظران و استادان، و دانشجويان وي، منتقدان آرا و آثارش در ايران و جهان نوشته شده است. تنوع و گاه تضارب ديدگاه نويسندگان، به همراه تعدد چشمگير مقالات، كتاب را براي محققان كارآمد ساخته است. كتاب‌شناسي تفصيلي متشكل از فهرست آثار وي و آثار ثانوي در باب انديشه وي به غناي كتاب افزوده است.

آخرین محصولات مشاهده شده