درباره‌‌ی همسر اول

رمان “همسر اول” با درونمايه اجتماعي به مسائلي چون طلاق و فروپاشي زندگي در قالب اتوبيوگرافي پرداخته است. «همسر اول» که در سال 1998 به چاپ رسيد، رمان معاصري است که بين پاريس و روستايي به نام کومبري (واقع در ناحية کرواز) اتفاق مي افتد. به نظر مي رسد اين رمان، شخصي ترين اثر شاندناگور باشد. حتي در اين رمان امروزي هم، علاقه و تسلط او به اساطير و متون قديمي ادبيات جهان، به خوبي نمود پيدا کرده است. استقبال خوبي که از اين رمان به عمل آمد، باعث شد که بارها تجديد چاپ شود که آخرينش در سال 2007 بود.

آخرین محصولات مشاهده شده