درباره‌‌ی هر روز 1 سوال (3 سال در 1 دفتر)

اين دفترخاطرات، براي بيان احساسات شما تهيه شده است. روش استفاده‌اش بسيار ساده است و فقط کافي‌ست هر روز به يکي از سوال‌ها جواب بدهيد. اين سوال‌ها ميزان خلاقيت شما را محک مي‌زنند. به روز آخر سال که رسيديد، اصلاً نگران نباشيد، چون اين دفتر دو سال ديگر هم برايتان قابل استفاده است و مي‌توانيد برگرديد از اول در همان تاريخ‌ها، به سوال‌ها جواب بدهيد. فقط يادتان باشد که هر بار احساس و نظر واقعي‌تان را بنويسيد تا در پايان سه سال ببينيد جواب‌هايتان در گذر زمان چه‌قدر تغيير کرده. اين روش بسيار خوبي است براي اين‌که تغييراتتان را در گذر زمان ببينيد و خودتان را بهتر بشناسيد.

آخرین محصولات مشاهده شده