درباره‌‌ی نيروي پنهان دوستي و رفاقت (از دوستي چه عايدمان مي‌شود)

ليديا دنوورث در كتاب نيروي پنهان دوستي و رفاقت يا از دوستي چه عايدمان مي‌شود؟ به همراه گروهي متفاوتيي ازي دانشمنداني كهي بهي سلامتي، زيستي‌شناسيي وي تكاملي ميي‌پردازندي بهي پديدهييي دوستيي علاقه يپيداي كردهي وي باي ديدي يجديدي بهي آني ميي‌نگرند. يحالا يديگر يمي‌يدانيمي كهي دوستي، يبخشي بسيار يمهمي ياز يرفتار ياجتماعي ياستي كه يمدت‌ها يپيشي چشمماني و دري عيني حالي از يديده يپنهان يبوده‌ياست. ياين يكتاب يبهي مطالعهيي يجنبهي‌هاي يپيدا يو يپنهان يدوستي يمي‌يپردازد؛ يپديده‌ياي يكه يدر ي طول يزندگي يو يبرياساس يتوانايي‌يها يو يدسترسي يپذيري يافراد و يبهي عبارت يديگر يبسته يبه ياينكه يتا يچهي اندازهي خود يراي در يمعرض يامكاناتي آني قرار يمي‌دهيم، تغيير شكل مي‌دهد. خلاصه‌اي از اين كتاب در پادكست فارسي بي‌پلاس ارائه شده است.

آخرین محصولات مشاهده شده