درباره‌‌ی نقاب آريبلا

آريبلا در شب تولدش، در وجود خود، پي به قدرتي سري و پنهاني مي‌برد؛ او وقتي عصباني مي‌شود، انگشت‌هايش آتش مي‌گيرند. آريبلا وحشت‌زده فرار مي‌کند و توسط سازماني جاد‌ويي نجات مي‌يابد که اعضايش قهرمان‌هايي نقاب‌پوش با قدرت‌هاي خاص و منحصربه‌فرد هستند. آريبلا و دوستان جديدش قسم خورده‌اند که از ونيز دفاع و محافظت کنند. اما آيا آنها مي‌توانند شياطيني را شکست دهند که در جزيره مرده‌ها به پا خاسته‌اند؟

آخرین محصولات مشاهده شده