درباره‌‌ی نامه‌هاي شوپن

اين نامه‌ها كه عقيده دارم انتشار آنها در مجموعه‌اي چنين كامل تا به امروز صورت نگرفته از چندين نظر داراي اهميت است. اين نامه‌ها انگيزه و به انجام رسيدن بعضي از تصنيفات شوپن را بر ما معلوم مي‌كنند و نشانگر رفتارهاي شخصي و طرز فكر او هستند، استادان و همشاگردي‌هاي اور را به ما معرفي مي‌كنند و محيط زندگي دوران كودكي را كه در شكل‌گيري شخصيت او به عنوان يك انسان و يك موسيقي‌دان نقش داشته است. در مقابل چشمان ما زنده مي‌كنند.

آخرین محصولات مشاهده شده