درباره‌‌ی مرجان

به خودم كه آمدم ترانه پياده شده بود... رو به امير گفت: پس خودتون مرجان و مياريد ديگه؟... و صداي امير را شنيدم كه گفت: بله... خيالتون راحت باشه... نگاه به ترانه دادم... آخرين نگاه پراضطراب و در عين حال پراميدش را به من انداخت و سر تكان داد... اين سر تكان دادنش يعني قوي باش... آره... خوبه... محكم باش... حرف بزن...

آخرین محصولات مشاهده شده