درباره‌‌ی كار جانبي (راه پول درآوردن در اوقات بيكاري)

كار جانبي پروژه پول‌سازي است كه كنار شغل اصلي خود، در اوقات بي‌كاري شروع‌ مي‌كني. در واقع راهي براي خلق درآمد اضافي است، بي‌آنكه ريسك بي‌محابا وارد شدن به دنياي‌ مشاغل آزاد را به جان بخري. قبول... بعضي از آدم‌ها از فكر مستقل كار‌كردن به هيجان‌ مي‌آيند، ولي براي خيلي‌هاي ديگر اين تصور ترسناك است! دست كشيدن از شغلي كه درآمد ثابت و بيمه دارد -اگر نگوييم نا‌ممكن- دشوار است. ولي چه مي‌شد اگر مي‌توانستي ايده‌اي سود‌آور را با صرف حداقل زمان، پول و تلاش عملي كني. و البته، مي‌توانستي اين اتفاق را كنار شغل ثابت و درآمد دائمي‌ات رقم بزني؟ اين كتاب با ارائه يك برنامه‌ راهنماي گام به گام دقيقا نشانت مي‌دهد كه چطور اين كار را انجام دهي. ولي منفعت كار جانبي فقط به گذاشتن پول نقد اضافي در جيبت خلاصه نمي‌شود. در روزگار ما، كه ديگر خبري از وفاداري كارفرما‌ها نسبت به كاركنانشان نيست، كار جانبي معنايش امنيت شغلي مضاعف است. وقتي چك‌هاي متعددي از منابع مختلف دريافت كني، ديگر زندگي و سرنوشتت بسته به هوس‌هاي يك كار‌فرما نخواهد بود.

آخرین محصولات مشاهده شده