درباره‌‌ی غریبه در قایق نجات

خدا: مگر پروردگار در وجود همه‌ي كودكان نيست؟ طرح‌هاي من براي شما محدود به اين دنيا نيست. همه بايد به چيزي پايبند باشيم. تو به من پايبند باش. گاهي انسان بايد خود‌قبلي‌اش را دور بيندازد تا خود كنوني‌اش را زندگي كند. انسان: ايمان آوردم. و از رهگذر ايمان نجات يافتم. درست مطابق با وعده‌ي پروردگار. حق با پروردگار بود. همواره بهشت معلق در انتظارمان است.

آخرین محصولات مشاهده شده