درباره‌‌ی عصباني شدن هميشه بد نيست (راهنماي كودك درباره عصبانيت) مهارت‌هاي زندگي 13

ممكن است گاهي عصباني شوي، اما هنوز هم بچه خوبي هستي. در هر حال، همه آدم‌ها هرازگاه خشمگين مي‌شوند، اين طبيعي است. اما بايد با اين احساس چه كار كنيم؟ آيا حق انتخابي داريم؟ اين كتاب توضيح مي‌دهد كودكان چطور مي‌توانند خشم خود را بپذيرند و آن را از راه‌هاي درست ابراز كنند. عصباني شدن، هميشه بد نيست كتابي است كه هر پدر و مادر، آموزگار يا انسان بزرگسالي كه با كودكان سر و كار دارد، آن را دوست خواهد داشت. اين كتاب چشم‌اندازي مثبت و صادقانه از خشم، پيش روي كودك مي‌گذارد و به او كمك مي‌كند به طرزي سازنده با آن كنار بيايد.

آخرین محصولات مشاهده شده