درباره‌‌ی از مورچه‌ها یاد بگیریم (داستان‌های شاهنامه 5)

هر کشور و سرزمینی به شکلی خود را به جهان معرفی می‌کند. ایران نیز از گذشته‌های دور تاکنون خود را با شاهنامه معرفی کرده است. چرا که شاهنامه یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان است و ما ایرانیان نیز در عرصه زبان پارسی و فرهنگ ایرانی وام‌دار تلاش بی‌دریغ فردوسی، حماسه‌سرای بزرگ ایران و جهان هستیم.

آخرین محصولات مشاهده شده