درباره‌‌ی سلام اول (تاريخ انقلاب آمريكا)

16 نوامير 1776 لكه‌هاي سفيدي از دود شليك توب‌ها، آنگاه صداي غرش توپ‌ها، از قلعه محقر جزيره هلندي كوچك سنت اوستاتيوس در هند غربي برخاست و بر بالاي درياي فيروزه‌فام به جولان در‌آمد. توپ‌خانه قلعه اورانژ جواب سلام كشتي آمريكايي اندرو دوريا به بندر بيگانه را مي‌داد و كشتي با پرچم راه‌راه سرخ و سفيد كنگره آمريكا بر فراز دكلش به لنگرگاه نزديك مي‌شد. سنت اوستاتيوس با صداي كوتاهش اولين مقام رسمي بود كه به بزرگ‌ترين رويداد قرن درود مي‌فرستاد: ظهور دولت تازه‌اي كه مسير تاريخ را عوض مي‌كرد.

آخرین محصولات مشاهده شده