درباره‌‌ی زمين انسان‌ها

زمين بيش از هر كتابي از ما به ما مي‌آموزد، زيرا در برابر ما ايستادگي مي‌كند. بشر هرگاه با مانع درگير شود توان خود را مي‌آزمايد اما براي چيره شدن بر مانع به ابزاري نياز دارد، رنده‌اي يا گاوآهني مي‌‌خواهد. برزگر هنگام شخم، رازهاي طبيعت را مو به مو بيرون مي‌كشد و حقيقتي كه به دست مي‌آورد حقيقتي كلي است. هواپيما نيز كه ابزار كار هوانوردان است انسان را با تمام مسائل كهن درگير مي‌كند.

مشتریانی که از این مورد خریداری کرده اند

آخرین محصولات مشاهده شده