درباره‌‌ی روزهای رادیو (نمایش ‌نامه)

سالها بود که ميخواستم نمايش نامه اي درباره ي روزهاي پر آشوب راديو در بيست سال نخستين تأسيس ش (1339- 1319) بنويسم مصاحبه هاي بسياري با اهالي راديو داشتم از حميد قنبري تا ثريا قاسمي از عزت الله انتظامي تا بهزاد فراهاني و دوستان پژوهش گري چون عليرضا مير علينقى سعيد ،کريمي آرش امجدى و صد البته دوست و مشاور عزيزم حسن عليشيري به ياري ام آمدند در طي سالها طرحهاي بسياري نوشتم که به دليل نبودن شرايط اجرايي مناسب آن پيش نويسها را رها کردم در پائيز و زمستان 1398 اما اين امکان برايم فراهم شد تا روزهاي راديو را بنويسم و کارگرداني کنم پس به سرعت از ميان تمامي طرحهاي قديمي نسخهاي عاشقانه را انتخاب کردم و به سرانجام رسـانمش «روزهاي راديو پس از چهار اجرا به دليل شيوع کوويد - 19 به کار خود پايان داد.

آخرین محصولات مشاهده شده