درباره‌‌ی جهان جغرافیا (دانشنامه مدرسه)

این مجلد از سری مجلدات جامع ?? جلدی گنج دانش یک فرهنگ کاملاً مصور و حاوی اطلاعات مفیدی درزمینه علم جغرافیا است که چیدمان مطالب به‌صورت فصلی-الفبایی است. مداخل هر فصل جهت سهولت فرآیند تحقیق و جستجو به‌صورت الفبایی مرتب‌شده‌ است. هر مدخل تنها یک صفحه را به خود اختصاص داده که این ویژگی، انسجام فکری خواننده را در پی خواهد داشت. تألیف و گردآوری مطالب این دانشنامه با تأکید بر جغرافیای ایران بوده، به‌عبارت‌دیگر مطالب کتاب بومی‌سازی شده‌، به‌طوری‌که مداخل مربوط به کشور ایران حجم زیادی از مطالب کتاب را به خود اختصاص داده است.

آخرین محصولات مشاهده شده