درباره‌‌ی ثروت ملل

كار ساليانه هر ملت، سرمايه و پولي است كه در اصل تمام مايحتاج و وسايل زندگي كه آن ملت در سال مصرف مي‌كند برايش فراهم مي‌سازد، نياز‌ها و وسايل زندگي مزبور يا شامل محصول بلافصل آن كار است، يا چيزي است كه با حاصل آن كار از ساير كشور‌ها خريداري مي‌شود. بنابراين همان‌طور كه اين محصول، يا آنچه كه با پول آن خريداري مي‌شود، نسبت كمتر يا بيشتري از تعداد كساني كه آن را مصرف مي‌كنند دربرمي‌گيرد، همان‌طور هم مقدار مايحتاج و وسايل زندگي كه ملت بدان نياز دارد، بهتر يا بدتر تامين مي‌گردد.

آخرین محصولات مشاهده شده