درباره‌‌ی تئوري انتخاب

تئوري انتخاب چيزي در ميانه‌ي يک اثر علمي و مهم روان‌شناختي و کتابي خودياري است. از سويي، تمامي اصول اوليه‌ي يک نظريه‌ي شخصيت و آسيب‌شناسي را دارد و اما از سويي ديگر آن‌قدر درگير کاربردهاي عملي و توسعه‌ي موسسه‌اي آموزشي مي‌شود که از عمق‌پيداکردن در نظريه بازمي‌ماند. بنابراين هر طيف ار مخاطبان، چه دانشجويان روان‌شناسي و چه مخاطبان کتاب‌هاي خودياري و توسعه‌ي فردي، مي‌توانند از اين کتاب بهره ببرند. اما ايده‌ي مرکزي کتاب چيست؟ دکتر ويليام گلاسر درواقع به مخالفت با ايده‌ي رفتارگرايان برخاسته است. رفتارگرايان معتقدند تمامي انتخاب‌هاي ما چيزهايي واکنشي و تحميل‌شده هستند. براي مثال ما خوراکي جذابي در دنياي بيرون مي‌بينيم، بزاق ترشح مي‌کنيم، و احساس گرسنگي در ما بيدار مي‌شود. اما ويليام گلاسر معتقد است همه‌چيز از دنياي دروني ما سرچشمه مي‌گيرد. اين‌که ما بگوييم از تحصيل جاماندم چون خانواده حمايتم نکردند، اشتباهي بزرگ است، ما بايد ببينيم چه تصميماتي خودمان گرفته‌ايم که به آن شرايط منجر شده است. دکتر گلاسر 5 نياز اوليه براي انسان تعريف مي‌کند، که انتخاب‌هاي ما در جهت تامين اين 5 نياز شکل مي‌گيرد. نياز به بقا، نياز به عشق و تعلق‌خاطر، نياز به قدرت، نياز به آزادي، و نياز به تفريح. اين 5 نياز ما را تا حدودي به ياد هرم نيازهاي آبراهام مزلو مي‌اندازند، که او نيز مخالف ايده‌هاي رفتارگرايان بود. کتاب تئوري انتخاب، در چندين فصل، کاربردهاي عمليِ اين نظريه را بررسي مي‌کند. دکتر گلاسر معتقد است ما هيچ‌چيزي را در اين جهان نمي‌توانيم کنترل کنيم، به‌جز انتخاب‌هاي خودمان را؛ و ارتباطمان با ديگران هيچ چيزي جز رد و بدل کردن اطلاعات نيست. او اصول ده‌گانه‌اي را ذکر مي‌کند که تئوري انتخاب بر پايه‌ي آن‌ها بيان شده‌است و هرکدام نقشي پررنگ در انتخاب‌هاي ما در گذشته، حا، و آينده دارند. از جمله اين‌که تمام مشکلات روان‌شناختي بلندمدت، از جنس «مشکلات در رابطه» هستند. تئوري انتخاب کتابي مسئولانه است. نظريه‌اي براي خودسازي، که به ما مي‌آموزد مسئوليت اتفاقات زندگي‌مان را خود به عهده بگيريم. نويسنده‌ي تئوري انتخاب کيست؟ دکتر ويليام گلاسر نيز مانند بسياري از مشهورترين روان‌شناسان قرن اخير، در ابتدا روان‌پزشک بوده است. اما او نيز کار پزشکي را درماني ريشه‌اي نمي‌دانست و کم‌کم شروع کرد به پيد اکردن مشکلات رواني از طريق بررسي رفتاري، و نه فيزيولوژيک. دکتر گلاسر روان‌شناسي انسان‌گرا و مبتکر واقعيت‌درماني است. بهترين ترجمه‌ي تئوري انتخاب چند ترجمه از اين کتاب به زبان فارسي موجود است، اما ترجمه‌ي دکتر علي صاحبي (نشر سايه‌ي سخن) که خود از پيروان ويليام گلاسر است و با مجوز رسمي او ترجمه را انجام داده، بيش از ساير ترجمه‌ها به روح اثر نزديک است. کتاب‌هاي مشابه تئوري انتخاب اگر اين کتاب را پسنديده‌ايد، کتاب‌هاي ديگري در اين زمينه را نيز مي‌توانيد بخوانيد و لذت ببريد. کتاب‌هايي مانند دعوت به مسئوليت‌پذيري، از شادکامي تا بالندگي، ازدواج بدون شکست، و سيلي واقعيت.

آخرین محصولات مشاهده شده