درباره‌‌ی بهتر از همه

ورود آدم چوبي مشهور، شهر آدم چوبي‌هاي ومي‌كي را به كلي تغييير داده بود، به ويژه پانچلو خيلي تحت فشار بود. اما ايلاي، سازنده‌ آدم چوبي‌ها، به پانچلو كمك كرد تا متوجه شود كه حتما نبايد از چوب خاصي از جنگل خاص ساخته شده باشد تا مفيد و بي‌نظير باشد. ايلاي به او گفت:«تو بي‌نظير هستي، فقط به اين دليل كه من تو را با هدفي خاص اين‌گونه ساخته‌ام،» ما نيز گاهي گمان مي كنيم بايد مانند افراد مشهور و زيبا باشيم تا بي‌نظير و ويژه به نظر برسيم. اما خداوند ما را با هدفي خاص اين‌گونه خلق كرده است و آن‌چه باعث برتري هر فرد مي‌شود، كارهاي خوب و كمك به يگران است.

آخرین محصولات مشاهده شده