درباره‌‌ی بازي فكري ژاندارمري

ژاندارمري بازي جديد خالقين بازي‌هاي زار و شاه دزد وزير است که مانند بازي‌هاي قبلي اين سازندگان سوژه‌اي جذاب دارد و بازيکنان را به دهه ?? و ?? شمسي و داخل يک پاسگاه ژاندارمري درب و داغان با کلي پرونده‌ي ناتمام و متهمين عجيب و غريب مي‌برد. در طي بازي هر بازيکن با جمع‌آوري مدارک و شواهد و بايگاني کردن پرونده‌هاي بدردنخور و استنطاق از متهمين تلاش مي‌کند پرونده‌هاي بيشتري را حل کند و امتياز بگيرد. مانند بازي‌هاي ديگر اين گروه، اين بازي هم با تلاش براي تماتيک بودن و ايجاد حال و هواي مناسب با سوژه طراحي شده‌است. اين بازي ? تا ? نفري است و حدود ?? دقيقه زمان مي برد و براي جمع هاي خانوادگي بسيار جذاب است.

آخرین محصولات مشاهده شده