درباره‌‌ی بازي فكري فلافل

هوس يک غذاي ساده و خوشمزه و پر مخلفات کرده ايد؟ يک ساندويچ فلافل با کلم و ترشي؟ يا سمبوسه و سيب زميني سرخ کرده با سس فراوان ؟ انتخاب سخت است؟ همه شان را با هم ميخواهيد؟ پس به بازي فلافل خوش آمديد . شما در اين بازي در هر دور با منويي جذاب پذيرايي ميشويد. هر باز از ترکيب فلافل و مخلفاتش بايد لقمه اي برداريد و باقي را به بغل دستيتان بدهيد . اما مراقب لقمه هايي که به دوستانتان ميدهيد باشيد . دوستانتان ممکن است با همين لقمه ها امتياز ها را از شما بربايند.

آخرین محصولات مشاهده شده