درباره‌‌ی اگر مهربان نباشم چي (احساسات من)

فين پسر مهرباني نيست. اون به دوستانش کمک نمي‌کند. فقط به فکر خودش است. کم‌کم دوستانش دارند او را کنار مي‌گذارند تا اين که معلمش‌ ، آقاي هير، با او صحبت مي‌کند.

آخرین محصولات مشاهده شده