درباره‌‌ی بازي ماين كرفت Minecraft

بازي فکري ايراني ماينکرفت دقيقا مانند نسخه ديجيتال بازي ماينکرفت بازيکنان در اين بازي به جست و جو و کاوش در دور جهان مي پردازند,سازه مي سازند,منابع استخراج ميکنند,باري سازه هاشون و ساختن بزرگترين مناطق جنگلي,کوهستاني,کويري و برفي در زمين خودشان امتياز به دست مي آورند.

آخرین محصولات مشاهده شده