درباره‌‌ی گرافيك عاميانه

گرافيك، هنر، رسانه و زبان ارتباطي است و از همين رو است كه ريشه در رفتارها و سنت‌هاي اجتماعي خاص هر جامعه دارد. ريشه بسياري از اتفاق‌هاي گرافيكي كه در جامعه هنري رخ مي‌دهد، با تحقيق و تامل در گونه‌ها و بازخوردهاي اجتماعي‌اش مي‌توان يافت. در دوره‌اي، هنرمندان تجسمي كشور با مراجعه مجدد به آداب تصويري عاميانه و رايج، سبكي را بنا نهادند كه به ابتكار زنده ياد كريم امامي، مكتب سقاخانه نام گرفت. به نظر مي‌رسد هنر گرافيك هم از آنجايي كه به قصد و با هدف برقراري ارتباط با جامعه شكل مي‌گيرد، در دوره‌هاي مختلف، به گذشته‌هاي فرهنگي جامعه بر مي‌گردد و از گنجينه‌هاي تصويري آن به صورت سنتي يا مدرن بهره مي‌برد.

آخرین محصولات مشاهده شده