درباره‌‌ی چرا به ديگران گوش نمي‌كنيم (آن‌چه از دست مي‌دهيد و دليل اهميت آن)

چرا به ديگران گوش نمي‌کنيم؟!! بياييد با هم صادق باشيم، چقدر به حرف هايي که با شما به اشتراک گذاشته مي‌شود گوش مي‌دهيد؟! چقدر به کسي که شما را مخاطب خودش قرار داده، توجه داريد و اهميت مي‌دهيد؟! آيا گوش کردن براي شما تنها يک واژه است يا حقيقتاً به آن عمل مي‌کنيد؟!

آخرین محصولات مشاهده شده