درباره‌‌ی چالش رواقي (راهنماي فلسفي براي دستيابي به استقامت آرامش و انعطلف‌پذبري بيش‌تر)

ويليام اروين فيلسوف در اين كتاب كاربردي نشان مي‌دهد كه خردورزي‌هاي فيلسوفان رواقي سده‌ها پيش مي‌تواند ما را در مواجهه با فشارهاي گوناگون زندگي روزمره امروزي ياري كند. كتاب چالش رواقي، به نحوي منحصربه فرد، بينش‌هاي رواقيان باستان نظير ماركوس اورليوس، سنكا و اپيكتتوس را با تكنيك‌هاي روان‌شناختي معاصر، نظير اثر لنگرانداختن، تلفيق مي‌كند. نتيجه آن‌كه «راهبرد آزمون رواقي» ساده و نوين نويسنده به ما مي‌آموزد كه چگونه واكنش‌هاي عاطفي خود را نسبت به موانع زندگي، به شكلي عميق، تغيير دهيم. بدين‌سان، نه‌تنها بر اين موانع چيره مي‌شويم بلكه از آن‌ها بهره هم مي‌بريم. اين كتاب تمريني است براي چيزي كه مي‌توان رواقي‌گري قرن بيست و يكمي ناميدش. در اين كتاب، ويليام اروين پند و اندرزهاي فيلسوفان رواقي قرن نخست ميلادي را با تحقيقات روانشناسان قرن بيست و يكمي در هم آميخته است.

آخرین محصولات مشاهده شده