درباره‌‌ی پيلو پري جنگل

ويلو عاشق جنگل نزديک خانه شان است. آنجا آرام و ساکت است، بسيار متفاوت از احساسات سرکش و آشفته‌ي او که هميشه سرکوبشان مي‌کند. يک روز وقتي احساساتش بر او غلبه مي‌کند، تصميم مي‌گيرد فرار کند و به جنگل برود. آنجا، پيلو را مي‌بيند؛ روح گمشده‌ي درختي که نمي‌تواند راه خانه را پيدا کند. وبلو به پيلو پيشنهاد کمک مي‌دهد و آنها به سرعت باهم دوست مي‌شوند. سفر طولاني است و پيلو مطمئن نيست که براي رفتن به خانه آماده است يا نه. اين موضوع ويلو را به شدت خشمگين مي‌کند، احساساتش مثل طوفان وحشتناکي سر باز مي‌کند و هر دو دختر را به خطر مي‌اندازد. اين بار ولو مجبور مي‌شود با احساساتش يک بار براي هميشه مواجه شود.

آخرین محصولات مشاهده شده