درباره‌‌ی پنجه در پنجه ی هم

زماني که ميکي کوچک بود، شب و روز پنجه هاي مادرش را محکم مي‌گرفت. زماني كه بزرگ شد، دوست مهرباني مانند آماك پيدا كرد تا ماجراجويي هايش را با او تقسيم كند.

آخرین محصولات مشاهده شده