درباره‌‌ی پرزهاي كوچولوي هماهنگ

چهار پرز کوچولو که سه نفرشان تمام کلمات‌شون با هم، هم آهنگ است. ولي يکي از آن‌ها هميشه ساز ناهم‌آهنگي مي‌زند.

آخرین محصولات مشاهده شده