درباره‌‌ی پانداي كونگ‌فو‌كار (كتاب پازل)

پو و پنج مبارز خفن با هم در قصر جيد زندگي مي‌كنند و زير نظر استاد شيفو آموزش مي‌بينند! آن‌ها باهم به سختي تمرين و كار مي‌كنند تا از روستاي صلح در برابر هر تهديدي كه ممكن است به وجود بيايد محافظت كنند!

آخرین محصولات مشاهده شده