درباره‌‌ی پاكستان (جانشين امپراتوري مغول هند)

کشوري را که امروزه به عنوان پاکستان مي شناسيم در زبان اردو سرزمين پاک کشوري است که در اشک و خون متولد شد با ضربه کاري انگليس بر پيکر هند در سال 1947اين سرزمين دو پاره شد و زحم بر جاي مانده هرگز التيام نيافت به نحوي که هند و پاکستان به دو همسايه اي بدل شدند که به رغم تلاش براي جلب رضايت يکديگر همچنان در بي اعتمادي متقابل به سر مي برند اين در حالي است که دو دين متضاد اسلام و هندوِيسم زماني در امپراتوري مغول تحت تاثير تفکر ايراني و فرهنگ آسياي ميانه نوعي حسن همجواري را آموخته و در کوله بار تجربه خود داشتند که بدانند با ديگري چگونه تعامل و زندگي کنند

آخرین محصولات مشاهده شده