درباره‌‌ی پاداش برند (چگونه برندهاي هوشمند به درآمد بيشتر مي‌رسند)

يك برند قوي بازده و حاشيه‌ي سودخود را از سه طريق بهبود مي‌دهد: 1ـ افزايش تمايل مصرف‌كنندگان به خريد محصول‌ داراي برند (ايجاد تقاضاي فعلي) 2ـ‌افزاييش تمايل به پرداخت وجهي اضافي براي محصول داراي برند به نسب ساير گزينه‌ها (ايجاد فرصت براي بهبد حاشيه‌ي سود بالاتر نسبت به ساير گزينه‌هاي موجود) 3ـ‌ افزايش احتمال اين كه مصرف‌كنندگان به خريد محصول در آينده ادامه خواهند داد (تامين تقاضاي آينده) براي دستيابي به اين اهداف برند بايد مستقيم بر تصميمات خريد مصرف ‌كنندگان تاثير بگذارد. از ديگر مزاياي توسعه‌ي يك برند قوي با دستاورد‌هاي مالي عبارتند از افزايش تمايل مصرف كنندگان به خريد محصولات اضافي از همان برند، ايجاد تقاضا در بازارهاي جديد و بهبوود كارآيي سازماني.

آخرین محصولات مشاهده شده