درباره‌‌ی وقتي بدن نه مي‌گويد (بدن چه هزينه‌اي براي فشار رواني پنهان مي‌پردازد)

ارتباط ذهن و بدن، جسم و روح، از ديدگاه پزشکي و البته روان‌پزشکي، محور اصلي کتاب وقتي بدن نه مي گويد را تشکيل مي‌دهد. هدف از نوشتن اين کتاب گرفتن آينه‌اي در برابر جامعه غرق در استرس بود تا پي ببريم که چطور، به هزاران شکل ناهشيار، به ايجاد بيماري‌هايي که ما را از پا در مي‌آورند کمک مي‌کنيم. نويسنده از تجارب باليني خود و همچنين زندگي‌نامه افراد مشهور برايمان مثال‌هاي موردي مي‌آورد تا اثرات منفي استرس بر سيستم ايمني بدن و نمود فيزيکي آن را برايمان آشکار کند. اگر ذهنمان ناتوان از نه گفتن باشد، جسممان دست به کار مي‌شود و متاسفانه وقتي بدن نه مي‌گويد، هزينه زيادي برايمان دارد.

آخرین محصولات مشاهده شده