درباره‌‌ی واژه‌نامه تصويري كودكان و نوجوانان

اين كتاب مقدمه ايده‌آلي براي آشنايي كودكان و نوجوانان با يك زبان خارجي است. در اين كتاب بيش از 1000 كلمه روزمره و مورد نياز كودكان به دو زبان انگليسي و فارسي با تصاوير ساده. جذاب و رنگي ارائه شده است. كودكان و والدين مي‌توانند لحظات مفرحي را با اين كتاب تجربه كنند.

آخرین محصولات مشاهده شده