درباره‌‌ی هنر فهم هنر از منظر جديد

آيا ما هدف انقلاب هنر مدرن غرب را گم كرده‌ايم؟ هوگ موس اين‌گونه فكر مي‌كند و در اينجا رويكردي جديد، تازه و اصيل، و تفكربرانگيز براي درك هنر ارائه مي‌دهد. اين رويكرد نه تنها در مورد هنر غرب در طي قرون گذشته يا بيش از آن قابل توجيه است، بلكه به همان اندازه در مورد هنر هر فرهنگي در هر زماني كاربرد دارد، و همه را در يك چارچوب نظري روشنگر قرار مي‌دهد كه به خوبي پاسخگوست. ناديده گرفتن اين ديدگاه جديد غيرممكن است. نظريه‌اي كه هنر را درست در مركز تكامل آگاهي بشر، و به عنوان عامل اصلي اين فرايند قرار مي‌دهد. كتاب هنر فهم هنر، به شكلي هوشمندانه، گيرا و با شوخ‌‌طبعي بحث مي‌كند، و تجربه يك مطالعه سرگرم‌كننده و دلپذير را فراهم مي‌آورد كه شيوه تفكر و نگاه شما به هنر را تغيير مي‌دهد، فرقي نمي‌كند يك مجموعه‌دار باشيد (يا بخواهيد باشيد)، يك خبره، يك فرد دانشگاهي يا دانشجو، و البته يك هنرمند باشيد (يا بخواهيد باشيد). همچنين كتاب با مهارت، عمق و طنزي جذاب توسط پيتر سوارت تصويرسازي شده است.

آخرین محصولات مشاهده شده