درباره‌‌ی نژاد (مجموعه تكه‌هاي نيك)

آيا ما همان موجودي هستيم كه همه چيزش واقعا وابسته به رنگ پوستش است؟ توني ماريسن در اين كتاب نكوهنده و داغ‌زننده نژاد را از دل داستان‌هاي افرادي بيرون مي‌كشد كه به خاطر نژادشان تحقير شده و محروم مانده‌اند. دختر سياه جواني كه مشتاق چشمان آبي عروسك است، ميان پستي و پريشاني حركتي مارپيچ انجام مي‌دهد. يك دوستي بر سر خاطره‌اي جدال‌برانگيز از هم مي‌پاشد. يك برده سابق كه اسير سبحي پرحرف و تنها شده است، مجبور است خانه سابق را پيش چشم بياورد. نوشته‌هاي ماريسن درباره نژاد كه عجيب و نامنتظره، ولي مثل هميشه تكان‌دهنده هستند، ما را تا اعماق دل و ذهن انسانيت رنجيده‌مان پايين مي‌برند.

آخرین محصولات مشاهده شده