درباره‌‌ی نه آدمي (زوال بشري)

ديگر نه شاد بودم نه ناشاد. اين نيز بگذرد. اين تنها عبارتي‌ست كه در دوزخ آدميان به درستي آن رسيده‌ام. اين نيز بگذرد.

آخرین محصولات مشاهده شده